8-222VMF palet, rdimensiuni: 1200 x 800 x 145 mm.

Paleti standard VMF (D VMF 3071) a fost dezvoltat pentru industria sticlei -pentru transport din sticl?. Paleti pot fi prelucrate ?n conformitate cu cerin?ele IPPC/tratament.

A se vedea desenul