8-222VMF palet, rRozm?ry: 1200 x 800 x 145 mm.

Standardn? paleta VMF (D VMF 3071) byl vyvinut pro skl??sk? pr?mysl -pro dopravu skla. Palety mohou b?t zpracov?ny dle po?adavk? IPPC/l??ba.

Viz v?kres