080811Rozm?ry palety: 800h1200h144 mm
Nosnost: 2000 kg
Standardn?: GOST 9557-87 (podobn? jako paleta “EURO-1”Evropsk? normy UIC 435-2)
Popis + kreslen?

 

6161-3
Rozm?ry palety: 800h1200h144 mm
Nosnost: 2000 kg
Standardn?: GOST 9078-84
Popis + kreslen?

 

6161-5
Rozm?ry palety: 800х1200×138 mm (Lite)
Popis + kreslen?

 

 

6161-2
Rozm?ry palety: 800х1200×126 mm (jednor?zov?)
Popis + kreslen?