7-200

OOO PKP "TERCZ Ltd budou r?di, ?e v?m nab?dnout nejen nov? palety, ale tak? pou?it? palety. Tato nab?dka bude z?jem spot?ebitel?, kte?? pot?ebuj? kvalitn? v?robek, ale za ni??? cenu. Stoj? za zm?nku, ?e n?kup pou?it?ch palet je ve skute?nosti velmi efektivn? n?vrh pro v?t?inu z?kazn?k?. M??ete nejen nakupovat kvalitn? zbo??, ale tak? plat? za to. Je tak? zaj?mav? pro tento n?vrh bude se ti, kte?? budou pou??vat z?sobn?ky, ne pro sv?j zam??len? ??el, a to jak v tomto p??pad?, ?e je t?eba koupit nov? z?sobn?k zmiz? okam?it?.

Palety na?eho podniku jsou ?azeny ve 2 variant?ch:

  • Stupe? 1 -lehk? palety barev s platnou men?? p??rodn? tmavnut? d?eva na sv?tle ?ed?, byl v ob?hu nejv??e 4 - 5 kr?t;
  • 2 stupe? z?sobn?k, pou??v? v?ce ne? 7 - 8 kr?t, povoleno, zatemn?n? od ?asu k tmav? ?ed? a mal? netechnick? zne?i?t?n?.