9-222Nestandardn? palety
Pot?ebujete nov? d?ev?n? palety vlastn? form?ty (800×600, 800×800, 1100×1100, 1150×1150, 1000×1000, 800×1300, 900×2050, 1000×1300, 1200х1200, 1100 h 1300, 1000 h 2220, 1140 h 1140, atd.) Objedn?vku m??ete um?stit u n?s pro jejich v?robu. Po?lete n?m v?kres a specifikac?, a okam?it? p?iprav?me v?po?et n?klad? na palety a projednat podm?nky v?robn? zak?zky. Vlastn? z?sobn?k mohou b?t zpracov?ny v souladu s po?adavky mezin?rodn?ho Normy ISPM 15. Rozsah t?chto d?ev?n?ch palet – dod?vka zbo?? pro v?voz. N?klady na nestandardn? d?ev?n?ch palet z?vis? na rozm?ry a technick? po?adavky na to. Pokud odes?l?te zbo?? do zahrani?? nebo v?robn? linky pomoc? p??sn? po?adavky pro pou?it? palety, pak je pravd?podobn?, ?e budete pot?ebovat certifikovan? euro palety. M?me schopnost vyr?b?t palety podle data.