9001Leczeniu fitosanitarne palety jest wykonywane w przypadku wysy?ania produkt?w lub pustych pojemnik?w do wywozu za granic?. Z uwagi na fakt ?e w drzewie s? tworzone warunki sprzyjaj?ce rozwojowi patogen?w i wiedz? potrzebne do obs?ugi palet. Sekretariatu Mi?dzynarodowej Konwencji o ochronie ro?lin (kwarantanna) UN ?ywno?ci i rolnictwa organizacji (FAO) zosta?o sporz?dzone i przyj?te na marca 2002 roku standard na sanitarnych i fitosanitarnych ISPM 15 “Poradnik do regulacji drewniane materia?y opakowaniowe w handlu mi?dzynarodowym”.
Na terytorium Ukrainy kontroli pa?stwa, s?u?by weterynaryjne i fitosanitarne Ukrainy. Zgodnie z ISPM 15 standard dzia?aj?cych na teorii Ukraina, palety drewniane musz? zosta? poddane dekontaminacji na dwa sposoby:

  • termiczne (w temperaturze co najmniej 56 stopni nie mniej ni? 30 min);
  • fumigacja (przetwarzanie chemiczne odczynniki przez rozpylanie).

Po leczeniu fitosanitarnych na palecie jest umie?ci? specjalny znaczek: Mark-"IPPC" ("skok")wskazuj?c:

  • palet, kod kraju producenta
  • Licencja numer fitoobrabotke, firm
  • Metoda dezynfekcji palet.

Takie etykietowanie jest niezb?dne do cel?w kontroli eksportu/importu towar?w i jest stosowane do wszystkich palet drewnianych. Obs?ug? kontener?w mo?e by? tylko certyfikowane przedsi?biorstwa otrzyma?y licencj? na prowadzenie i s? zarejestrowane w inspekcji kwarantanny ro?lin Ukrainy.

Oferujemy r?wnie? ka?dego klienta z pe?nym pakietem dokument?w dla rejestracji kontroli fitosanitarnych w dowolnej us?ugi kwarantanny Ukrainy, a mianowicie:

  • Fitosanitarnych kontroli ustawy Ministerstwo polityki agrarnej Ukrainy;
  • Ustawa fitosanitarne pa?stwa dla ka?dej indywidualnej partii towar?w podkarantinnogo.

112Dzi?ki indywidualnemu podej?ciu do ka?dego klienta Nasi kierownicy zawsze b?dzie doradzi? i pom?c przygotowanie niezb?dnej dokumentacji i fitosanitarnych kontroli do odprawy celnej towar?w na paletach drewnianych.